ثبت نام اعضا | ورود اعضا

تربیت فرزندان 1

تربیت فرزندان 1

آیا کودک باید تنبیه شود؟

علی رغم اینکه قبلا میگفتند،" والدین نباید کودکان راتنبیه کنند" امروزه روانشناسان معتقدند که تنبیه در تربیت فرزندان لارم است.

چرا باید تنبیه کنیم؟

چون درد مهمترین دستیار حافظه است و انسان موجود فراموشکاریست.

چرا نباید زیاد تنبیه کنیم؟

چون تنبیه اثر درد آورش را از دست میدهد.

چرا نباید فقط تنبیه کنیم؟

زیرا تنبیه بتنهایی بچه را زیرک تر میکند.یعنی در صورتی که در کنار تنبیه از ابزارهای دیگر مثل تشویق و شرطی سازی استفاده نشود،کودک بدنبال این است که همان کار را بکند وتنبیه نشود.

چگونه تنبیه کنیم؟

در عصر ارتباطات،رابطه ی بین افراد مهمتر از خود آنهاست.بنابر این مهمترین تنبیه ،حذف و پاک کردن ارتباط بچه با محیط بیرون است.برای اینکه به دنیای خودش فرو برود و در مورد رفتارش فکر کند.

مدت این بیرون مانی و تایم اوت به ازای هر سال سن بچه،یک دقیقه است. در این مکان از کتاب و اسباب بازی و...خبری نیست و کودک با هیچ یک از اعضای خانواده در ارتباط نمیباشد.البته لازم به ذکر است که این مکان نباید تاریک و ترسناک باشد که کودک در آنجا احساس ترس کند.

این گونه تنبیه از  3سالگی تا زمان نوجوانی توصیه میشود.

شدت تنبیه:

وقتی عصبانی هستید از تنبیه کردن کودک بپرهیزید.چون ممکن است به کودک صدمه بزنید